ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TL Cibo s.r.o., Korunní 783/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ:24226017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190432, která je provozovatelem restaurací Per Te a správcem osobních údajů (dále jen provozovatel), poskytuje tyto informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) pro oblast slevových karet. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ze smluv, pro komunikaci se zákazníky a obchodními partnery, zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb, a zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů provozovatele. Zpracovávány jsou osobní údaje, a to jméno, příjmení a platný e-mail. Provozovatel využívá osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení a marketingu, které se týkají jeho oboru podnikání. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a marketingem zasláním požadavku na provozovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu provozovatele, bude ukončeno v případě pominutí oprávněného zájmu. Provozovatel bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, na základě uděleného souhlasu pak po dobu 5 let, pokud právní předpis nestanoví delší dobu (účetnictví, archivace apod.). Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů u provozovatele. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky podle příslušných právních předpisů.